December 21, 2019 - BY Admin

ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้สัญจร 'เทศกาลลำพูน ไม่ลำพัง'

ทีเส็บร่วมกับสมาคม TIEFA ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้และพัฒนาเครือข่ายผู้จัดงาน (Festival Academy) สัญจร “เทศกาลลำพูน ไม่ลำพัง”
ทีเส็บร่วมกับสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้และพัฒนาเครือข่ายผู้จัดงาน (Festival Academy) สัญจร “เทศกาลลำพูน ไม่ลำพัง” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดลำพูน เพื่อออกแบบและสร้างงานเทศกาลที่เหมาะสมให้กับเมือง และพัฒนาต่อยอดจนเกิดเป็น “หนึ่งเมือง หนึ่งสิทธิบัตรงานเทศกาล (1 City 1 Licensed Event)” ภายใน 5 ปี
เพื่อเพิ่มมูลค่า ยกระดับ และส่งออกงานเทศกาลที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของเมืองให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูน ทั้งภาครัฐ และเอกชน อาทิ สำนักงานจังหวัดลำพูน ททท. สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน หอการค้าจังหวัดลำพูน สถานประกอบการโรงแรม และชุมชน เป็นต้น